Przedłużenie oferty cenowej banku Pekao SA do 31 sierpnia

Bank przedłużył obowiązującą ofertę cenową do 31 Sierpnia 2021.

Wciąż bank udziela kredytu dla osób posiadających wkład własny na poziomie 10%.

Na warunki cenowe dość mocno wpływa ubezpieczenie od utraty pracy CPI.

Pekao wnętrze

Mamy możliwość wyboru oferty z wykupionym wariantem ubezpieczenia, jak i bez. Warto dodać że okres w którym jesteśmy objęci ubezpieczeniem to podobnie jak w banku PKO BP 4 lata. Jeżeli dojdzie do sytuacji, gdy trzeba skorzystać z ubezpieczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe spłaci maksymalnie do 12 rat kredytu.

Siatka marż i prowizji rozkłada się następująco:

Tabela ofert Pekao

Zastosowanie warunków określonych w powyższych tabelach możliwe jest w przypadku spełnienia przez Klienta łącznie warunków określonych poniżej:

  1. posiada lub zawrze umowę o rachunek typu ROR (nie dotyczy Rachunku Podstawowego) – w szczególności umowę Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium - wraz z kartą debetową najpóźniej w chwili zawarcia umowy o kredyt, a rachunek będzie zasilany regularnymi miesięcznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia z umowy o pracę / emerytury / renty / dochodów uzyskiwanych z innych źródeł w wysokości co najmniej dwukrotności pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej,
  2. najpóźniej z chwilą zawarcia umowy o kredyt aktywuje dostęp do rachunku za pośrednictwem aplikacji PeoPay lub Pekao24,
  3. posiada lub zawrze umowę o kartę kredytową dla Klienta Detalicznego najpóźniej w chwili zawarcia umowy o kredyt (brak marża + 0,10p.p.),
  4. zawrze, niezwłocznie po nabyciu praw do nieruchomości mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia kredytu, umowę ubezpieczenia budynków lub lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych dla Klientów Banku Pekao S.A. dostępną w Oddziałach Banku, oraz zobowiąże się do jej posiadania w całym okresie kredytowania (brak marża + 0,10p.p.),
  5. wyraził / wyrazi zgodę marketingową, tj. złożył / złoży Bankowi oświadczenie w zakresie przetwarzania jego danych osobowych oraz marketingu bezpośredniego,
  6. otrzyma Formularz Informacyjny na warunkach i w terminie obowiązywania niniejszej Oferty i w terminie ważności Formularza, złoży kompletny wniosek kredytowy oraz w terminie ważności decyzji finansowej/ decyzji kredytowej podpisze umowę o kredyt mieszkaniowy,
  7. na moment zawarcia umowy o kredyt nabędzie ubezpieczenie CPI (odstąpienie/wypowiedzenie/rezygnacja marża + 0,15p.p.)

Dodatkowa obniżka marży:

  • zawarcie umowy ubezpieczenia na życie z oferty Banku i jej kontynuacja w całym okresie kredytowania (marża niższa o 0,05 p.p.)
  • lokalizacja nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego w mieście stołecznym Warszawa lub Wrocław (marża niższa o 0,06 p.p.)

Podwyższenie marży Banku na okres przejściowy, do czasu uprawomocnienia się hipoteki, w ramach Oferty, zostaje obniżone do poziomu 0,60%.

Istnieje możliwość skorzystania z oferty standardowej, bez produktów dodatkowych. Jak widać w załączonej tabeli warunki nie są tak bardzo atrakcyjne:

Oferty tabela Pekao

Pekao SA posiada również możliwość skorzystania z kredytów walutowych. Oferta dotyczy osób zarabiających w walucie obcej. Korzystając z kredytu walutowego marża, oraz prowizje z oferty standardowej.

#Pekao #SA #kredyt #hipoteczny #wkład #własny #dziesięć #procent