Wakacje kredytowe– najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Zainteresowanie wakacjami kredytowymi okazało się na tyle duże, że niektóre systemy banków nie funkcjonowały prawidłowo. Nie tylko zdarzały się awarie bankowości internetowej i mobilnej uniemożliwiające złożenie wniosku, ale czasami banki źle przeliczały raty i harmonogramy. Zdarzyło się, że jednemu z klientów raty i całkowity koszt kredytu mocno urosły po zawnioskowaniu o wakacje kredytowe. Wciąż pojawiają się pytania i wątpliwości, dlatego załączam odpowiedzi wyjaśniające najważniejsze z nich.

 

rodzina na plaży

 1. Na czym polegają wakacje kredytowe 2022/2023?

  W ramach wakacji kredytowych, kredytobiorca może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu w ściśle określonych terminach:

  Termin Zawieszenie na okres
  1 sierpnia – 30 września 2022 r. 2 miesięcy
  1 października – 31 grudnia 2022 r.  2 miesięcy 
  Rok 2023  1 miesiąca w każdym kwartale
  Zawieszenie spłaty kredytu dotyczy: raty kapitałowej, odsetek i innych ewentualnych kosztów wynikających z umowy kredytowej, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń związanych z umową kredytową. Oznacza to, że mimo wakacji należy opłacić posiadane ubezpieczenia, np. ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie od utraty pracy, ubezpieczenie pomostowe.
  Udział w wakacjach kredytowych nie wpływa na zmianę warunków korzystania z produktów dodatkowych sprzedanych w ramach x-sell – aby zapobiec wzrostowi kosztów kredytu, należy nadal korzystać z tych produktów

 2. Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

  Kredytobiorca spełniający wszystkie poniższe warunki:
  1) Posiada kredyt hipoteczny w rozumieniu art. 3 ustawy o kredycie hipotecznym,
  2) Kredyt w walucie PLN,
  3) Kredyt został zawarty w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) Umowa kredytu została zawarta przed 1 lipca 2022 r.,
  5) Zakończenie okresu kredytowania przypada nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 r. (tj. umowa trwa do 1 stycznia 2023 r. lub dłużej).

  Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych NIE jest uzależniona od:
  a) Rodzaju oprocentowania – z wakacji mogą skorzystać zarówno osoby posiadające zmienne jak i stałe oprocentowanie kredytu,
  b) Tego, na ile wzrost raty kredytowej stanowi obciążenie w domowym budżecie. Innymi słowy, z wakacji kredytowych mogą skorzystać także osoby, u których wzrost raty nie powoduje konieczności „zaciskania pasa”. 

 3. Kto NIE może skorzystać z wakacji kredytowych?

  Najważniejsze wyłączenia spod programu wakacji kredytowych to:
  1) Osoby posiadające kredyty walutowe, również kredyty indeksowane lub denominowane do waluty obcej – czyli m.in. tzw. frankowicze,
  2) Osoby, które zaciągnęły kredyt na cele inwestycyjne (np. pod wynajem),
  3) Osoby, które zaciągnęły kredyt w ramach / na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (kredyt firmowy),
  4) Wakacje nie dotyczą: kredytów gotówkowych, leasingu, faktoringu, innych produktów firmowych3, ubezpieczeń,
  5) Osoby niespełniające pozostałych warunków z pytania 2.

  Posiadanie więcej niż jednego kredytu hipotecznego NIE jest warunkiem wykluczającym spod programu, ale wniosek o wakacje można złożyć tylko w stosunku do jednego kredytu.

 4. O co chodzi z warunkiem zawarcia kredytu na własne potrzeby mieszkaniowe – jak on będzie weryfikowany?

  Ustawodawca chce pomóc osobom, które zaciągnęły kredyt na mieszkanie / dom dla siebie i swojej rodziny, a nie osobom, które wzięły kredyt pod inwestycję w nieruchomości. Ponieważ w praktyce weryfikacja tego warunku byłaby dla banków bardzo trudna lub wręcz niemożliwa, elementem wniosku będzie oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 5. Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

  Zgodnie z ustawą, należy w formie papierowej lub elektronicznej złożyć wniosek z oznaczeniem co najmniej: kredytobiorcy, kredytodawcy, umowy, wskazaniem okresu lub okresów zawieszenia spłaty oraz oświadczeniem, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
  Z dniem doręczenia bankowi wniosku, następuje zawieszenie spłaty kredytu na okres wskazany we wniosku (oczywiście przy założeniu, że wniosek jest prawidłowy, a klient spełnia wszystkie warunki korzystania z wakacji). Bank powinien w ciągu 21 dni przesłać klientowi potwierdzenie otrzymania wniosku, ze wskazaniem okresu zawieszenia spłaty oraz wysokości opłat z tytułu ubezpieczeń, które należy uiścić podczas wakacji. Jednak brak potwierdzenia nie stoi na przeszkodzie rozpoczęciu zawieszenia spłaty.
  Przez okres trwania wakacji, bank nie ma prawa podbierać od klienta opłat innych niż wskazane w potwierdzeniu. W szczególności zawieszony jest bieg odsetek.
  W praktyce należy się spodziewać, że procedury, w tym: zakres danych we wniosku, sposób złożenia wniosku, sposób potwierdzania złożenia wniosku będą nieco się różnić w zależności od banku. Banki powinny dążyć do udostępnienia możliwości zawnioskowania o wakacje w swoich systemach bankowości elektronicznej.

 6. Czy bank może odrzucić wniosek klienta o wakacje kredytowe?

  NIE. Jeżeli kredytobiorca spełnia wszystkie kryteria niezbędne do skorzystania z wakacji (patrz pyt. 2 i 3), bank nie może odrzucić wniosku kredytobiorcy, twierdząc, że klienta „stać” na spłacanie kredytu. Jeżeli wniosek klienta został odrzucony, to musi to wynikać z niespełnienia przez klienta kryteriów skorzystania z programu lub błędu po stronie banku.

 7. Jak wakacje kredytowe wpłyną na zdolność kredytową w przypadku chęci zaciągnięcia kolejnego kredytu?

  Niestety na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ każdy bank sam opracowuje własne zasady oceny zdolności kredytowej i nie wiemy, w jaki sposób w przyszłości banki będą podchodzić do takiej przerwy w spłacaniu kredytu. Wedle informacji pojawiających się w mediach, informacje o przerwie w spłacie kredytu będą przekazywane do BIK, jednakże nie będą automatycznie obniżać scoringu. Pozostaje jednak kwestia podejścia analityków bankowych do udziału w wakacjach. Odpowiednie decyzje, jak uwzględnić wakacje kredytowe przy wnioskowaniu o nowy kredyt, prawdopodobnie zapadną w bankach dopiero za kilka miesięcy.

 8. Czy trzeba wykorzystać całe wakacje kredytowe? 

  NIE
  . Można wykorzystać wakacje kredytowe w maksymalnym wymiarze 8 miesięcy, wykorzystać częściowo lub wcale. We wniosku o zawieszenie spłaty kredytobiorca wskazuje, na jaki okres lub okresy chce zawiesić kredyt.

 9. Jeśli małżeństwo (posiadające wspólność majątkową) posiada dwa kredyty, to czy może skorzystać z wakacji w ramach jednego czy dwóch kredytów? 

  W ramach tylko jednego kredytu, ponieważ:
  1) Co najmniej jeden kredyt raczej nie będzie na własne cele mieszkaniowe,
  2) Bank nie rozróżnia kredytobiorcy głównego i współkredytobiorcy - są oni równi pod względem posiadanych obowiązków. Nie można „podzielić” kredytu między małżonkami – każdy z nich jest zobowiązany do spłaty każdego z kredytów.